27 Dec: US-RU/PS-IL: EoP TRC or WiP MAD Future?

* Patrick Buchanan, VDare, Lt Gen Michael Flynn, Robert Kelner, Omarosa Manigault  Newman, Mikhail Gorbachev, Gobachev Foundation, Irina Virganskaya, Olga Zdravomslova, Baev Gennadiy, Green Alliance, Gleb G Fetisov, Mikhail Chesalin, Mikhail Khodorkovsky, Tony Robbins, Billie…